หน้าแรก

ความสำเร็จทางการศึกษา เริ่มต้นที่นี่ POLY TECH

          วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2540 เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต และ รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ โดยปัจจุบันได้มุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในรอบเรียนปกติ และรอบเรียนพิเศษ สำหรับพนักงานประจำและบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

ความสำเร็จทางการศึกษา

เริ่มต้นที่นี่ POLY TECH

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2540 เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต และ รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เปิดทำการเรียนการสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ โดยปัจจุบันได้มุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในรอบปกติ และรอบพิเศษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับบุคคลทั่วไป

Slider

Presentation POLY TECH [EP.1]

Slider

สำรองที่นั่งเรียนรับสิทธิพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม อ.มุทิตา 099-425-6655