ระดับ ปวช. 3 ปี

โครงสร้างหลักสูตร (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร : 3 ปี

รอบเรียนที่เปิดสอน

รอบเช้า
รอบวันอาทิตย์
รอบค่ำ

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 / กศน.ม.ต้น หรือเทียบระดับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเองได้ โดยวิธีการสอนจะเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนาความสามารถเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน หรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้อีกแนวทางเลือก เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 ปี และใช้หลักสูตรการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในอนาคต

สาขาที่เปิดสอน

-สาขางานการบัญชี
-สาขางานการตลาด
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ