ระดับ ป.ตรี (เทียบโอน)

โครงสร้างหลักสูตร (เทียบโอน ป.ตรี)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 ปี

รอบเรียนที่เปิดสอน

รอบวันอาทิตย์

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับ ม.6 / ปวช. / ปวส. /กศน. /ม.ปลาย หรือเทียบระดับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายชั้นปีที่ 6 , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญาตรีในหลักสูตรเทียบโอนได้ โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ สามารถทำการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ ในหลักสูตร ปริญาตรี 2ปี ตามสาขาหรือคณะที่นักศึกษาต้องการอย่างอิสระ เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพเป็นวิทยาลัยฯ ในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คลิกดูหลักสูตร>> ปริญญาตรี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU

สมัครเรียน/สอบถามข้อมูล ป.ตรี ผ่าน LINE OA

เพิ่มเพื่อน