ระดับ ปวส. 2 ปี

โครงสร้างหลักสูตร (ปวส.)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 ปี
รอบเรียนที่เปิดสอน
รอบเช้า
รอบวันอาทิตย์
รอบค่ำ

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 / ปวช. / กศน.ม.ปลาย หรือเทียบระดับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้ โดยจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการที่จะเรียนต่อสาขาวิชานั้น ( ตรงสาขา ) ต่อไปในระดับที่สูงขึ้น เน้นการศึกษากลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน)
ภายในระยะเวลา 2 ปี

สาขาที่เปิดสอน

-แผนกบริหารธุรกิจ( ภาคเช้า / อาทิตย์ )
-แผนกไฟฟ้ากำลัง( ภาคเช้า / ภาคค่ำ )
-แผนกสถาปัตยกรรม( ภาคเช้า / ภาคค่ำ )
-แผนกช่างยนต์( ภาคเช้า / ภาคค่ำ )