สาขาการบัญชี

สาขาการบัญชี Accounting

สายอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดแรงงานปัจจุบัน เรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีภายในองค์กรหรือบริษัท ระบบบัญชีต่างๆภายในธนาคาร ด้วยความสามารถเฉพาะทางของการทำบัญชีที่เป็นสากลทั่วโลก บวกกับคนเลือกเรียนสายอาชีพบัญชีมีน้อยมากในปัจจุบัน เป็นเหตุผลทำให้ค่าตอบแทนของผู้ที่จบทางด้านสาขาบัญชีนั้นสูงกว่าสายอาชีพอื่นๆ และสูงเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ที่จบบัญชีสอบได้รับใบประกอบอนุญาตตรวจสอบบัญชี นอกจากจะได้ทำงานที่มีความก้าวหน้าในองค์กรหรือบริษัทแล้ว ยังสามารถที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตรวจสอบบัญชีได้ เรียกได้ว่าสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในสิ่งได้ศึกษามาอย่างแท้จริง

อาชีพที่รองรับสาขาการบัญชี

นักทำบัญชี, พนักงานบัญชีบริษัท, พนักงานธนาคาร, ผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง, ครู-อาจารย์สอนบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

Accounting

สายอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดแรงงานปัจจุบัน เรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีภายในองค์กรหรือบริษัท ระบบบัญชีต่างๆภายในธนาคาร ด้วยความสามารถเฉพาะทางของการทำบัญชีที่เป็นสากลทั่วโลก บวกกับคนเลือกเรียนสายอาชีพบัญชีมีน้อยมากในปัจจุบัน เป็นเหตุผลทำให้ค่าตอบแทนของผู้ที่จบทางด้านสาขาบัญชีนั้นสูงกว่าสายอาชีพอื่นๆ และสูงเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ที่จบบัญชีสอบได้รับใบประกอบอนุญาตตรวจสอบบัญชี นอกจากจะได้ทำงานที่มีความก้าวหน้าในองค์กรหรือบริษัทแล้ว ยังสามารถที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตรวจสอบบัญชีได้ เรียกได้ว่าสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในสิ่งได้ศึกษามาอย่างแท้จริง

อาชีพที่รองรับสาขาการบัญชี

• นักทำบัญชี
• พนักงานบัญชีบริษัท
• พนักงานธนาคาร 
• ผู้ตรวจสอบบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง
• ครู-อาจารย์สอนบัญชี