สาขาช่างเทคนิคยานยนต์

สาขาเทคนิคยานยนต์ Automotive

สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆ ที่นิยมใช้ในการเกษตรและอื่นๆ สาขาช่างเทคนิคยานยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์และทดลองสิ่งใหม่ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่างๆ ที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเรียนสาขาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กันและมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

อาชีพที่รองรับสาขาเทคนิคยานยนต์

วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน, วิศวกรอำนวยการผลิต, วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า, วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์, ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์, ครู-อาจารย์สอน

สาขาเทคนิคยานยนต์ Automotive

สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆ ที่นิยมใช้ในการเกษตรและอื่นๆ สาขาช่างเทคนิคยานยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์และทดลองสิ่งใหม่ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่างๆ ที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเรียนสาขาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กันและมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

อาชีพที่รองรับสาขาเทคนิคยานยนต์

• วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน
• วิศวกรอำนวยการผลิต
• วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า
• วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์
• ครู-อาจารย์สอน