สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง Electrician

สาขาช่างไฟฟ้ากำลังคือผู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางไฟฟ้าอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์ งานของไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบอ่านแบบไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ มุ่งเน้นให้นักศึกษาทดสอบการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาชีพ จุดมุ่งหมาย ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพภาควิชาไฟฟ้ากำลัง

อาชีพที่รองรับสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

เป็นนักออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า, วิศวกรโรงงาน, เป็นผู้ดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า, ดูแลระบบโทรคมนาคม, เป็นผู้จัดการอาคาร, ดูแลระบบไฟฟ้ากำลัง

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

Electrician

สาขาช่างไฟฟ้ากำลังคือผู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางไฟฟ้าอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์ งานของไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบอ่านแบบไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ มุ่งเน้นให้นักศึกษาทดสอบการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาชีพ จุดมุ่งหมาย ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพภาควิชาไฟฟ้ากำลัง

อาชีพที่รองรับสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

• เป็นนักออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
• วิศวกรโรงงาน
• เป็นผู้ดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
• ดูแลระบบโทรคมนาคม
• เป็นผู้จัดการอาคาร
• ดูแลระบบไฟฟ้ากำลัง