สาขาสถาปัตยกรรม

 

สาขาสถาปัตยกรรม Architecture

การศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ว่าด้วยการออกแบบกายภาพด้านต่าง ๆ อาทิเช่น งานให้บริการการออกแบบภายในสิ่งปลูกสร้าง งานให้บริการการออกแบบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทุกชนิด ตลอดจนการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ หรือ ผู้ใช้งานและประชาชนที่มีความเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้นเอง นอกจากนี้สถาปัตยกรรมศาสตร์ยังครอบคลุมถึงด้านการวางแผนและเคหการอีกด้วย

อาชีพที่รองรับสาขาสถาปัตยกรรม

งานสถาปนิก, นักออกแบบอิสระนักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์, นักออกแบบตกแต่งภายใน, นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม, งานราชการและเอกชน หรือ อาจารย์สอนสำหรับสาขาสถาปัตยกรรม

 

สาขาสถาปัตยกรรม Architecture

การศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ว่าด้วยการออกแบบกายภาพด้านต่าง ๆ อาทิเช่น งานให้บริการการออกแบบภายในสิ่งปลูกสร้าง งานให้บริการการออกแบบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทุกชนิด ตลอดจนการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ หรือ ผู้ใช้งานและประชาชนที่มีความเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้นเอง นอกจากนี้สถาปัตยกรรมศาสตร์ยังครอบคลุมถึงด้านการวางแผนและเคหการอีกด้วย

อาชีพที่รองรับสาขาสถาปัตยกรรม

• ประกอบอาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
• งานสถาปนิก
• นักออกแบบอิสระนักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
• นักออกแบบตกแต่งภายใน
• นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม
• งานราชการและเอกชน
• อาจารย์สอนสำหรับสาขาสถาปัตยกรรม